ایستگاه اتوبوس

City bus station 4

ایستگاه اتوبوس شهری

ایستگاه اتوبوس شهری : به فضای اختصاصی مسقف نصب شده در ایستگاه اتوبوس، جهت محافظت مسافران از شرایط نامساعد جوی در زمان انتظار تا رسیدن اتوبوس شهری، در مسیرهای مشخص و هدایت مسافران به سوار
logo_kiacb

بالا